Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 11. Juni 2021

00:23  kaputt not working
01:48  Publikationstätigkeit publishing activity
01:50  vor Scham sterben to die of shame
02:28  ultrafeminin ultra-feminine
02:29  kaputt messed up
02:29  sich kaputt schuften to bust a gut
02:33  (zu jdm./etw.) Abstand gewinnen to step back (from sb./sth.)
02:35  Rücktrittsgesuch offer of resignation
02:35  jdn. beschämen to put sb. to shame
02:35  kaputt sein to be out of order
02:36  etw. unter Beweis stellen to give proof of sth.
02:37  kaputt sein to be broken
04:24  Bilderzählung pictorial narrative
04:25  Prachthandschrift magnificent manuscript
05:24  Bamberger Apokalypse Bamberg Apocalypse
05:41  Arbeitsgruppengröße work-group size
05:43  rechteckiger Tisch rectangular table
06:41  Publikationsaktivität publication activity
06:41  Publikationstätigkeit publication activity
06:42  Forschungsmotivation research motivation
06:42  Forschungsproduktivität research productivity
06:43  Arbeitsmotivation work motivation
06:43  Zufriedenheit am Arbeitsplatz work satisfaction
06:45  kaputt raddled
06:45  kaputt busted
06:49  inhaltbezogene Grammatik content-based grammar
07:16  wieder zu Atem kommen to regain one's breath
09:52  Antistern antistar
14:33  Gerissenheit gamesmanship
14:55  Waffenschieberring weapons trafficking ring
15:24  inhaltsbezogene Grammatik content-based grammar
15:24  Big Sur Big Sur
17:22  mit jdm./etw. im Reinen sein to be at peace with sb./sth.
17:22  Habt ihr zuhause Säcke vor den Türen? Gorey!
18:37  Waffenschieberring arms trafficking ring
19:01  Einrichtungen der höheren Bildung higher education institutions
20:13  Es ist mir schezko jedno. I don't give a damn.
21:47  Basler

Weitere Sprachen

00:01  DE-SK   Mäßigung zmiernenie
00:02  DE-SK   Partnerin parťáčka
00:03  DE-SK   wegspringen odskackať
00:04  DE-SK   vergleichsweise pomerne
00:05  DE-SK   mit ganzem Herzen z celého srdca
06:07  DE-ES   sehr stark forzudo
06:08  DE-ES   empfindsam impresionable
07:35  DE-FR   jdm./etw. das Feld überlassen laisser le champ libre à qn./qc.
07:36  DE-FR   eine Schüppe drauflegen hausser le niveau de jeu
07:36  DE-FR   die Latte zu hoch legen mettre la barre trop haut
07:36  DE-FR   Luftschlösser bauen construire des châteaux en Espagne
07:37  DE-FR   leichtfertig sein ne pas avoir de plomb dans la cervelle
07:50  DE-RO   anzeigenfrei fără reclame
08:29  DE-IS   Quasar kvasi
08:29  DE-IS   Erkältung kvefsótt
08:29  DE-IS   schwächlich kveifarlegur
08:29  DE-IS   Zündsystem kveikikerfi
08:29  DE-IS   Zündsystem kveikjukerfi
08:29  DE-IS   Abend kveld
08:30  DE-IS   kränklich kvellisjúkur
08:30  DE-IS   weibliche Blüte kvenblóm
08:30  DE-IS   Gefängnisinsassin kvenfangi
08:30  DE-IS   Präsidentin kvenforseti
08:30  DE-IS   verweiblichen að kvengera
08:30  DE-IS   Frauenrolle kvenhlutverk
08:30  DE-IS   feminines Nomen kvenkynsorð
08:30  DE-IS   weiblicher Körper kvenlíkami
08:30  DE-IS   alleinstehend kvenmannslaus
08:31  DE-IS   Frauen-Nationalmannschaft kvennalandslið
08:31  DE-IS   Frauensache kvennamál
08:31  DE-ES   bloß nada más
08:32  DE-IS   Mädchenschule kvennaskóli
08:32  DE-IS   Frau kvenpersóna
08:32  DE-IS   Priesterin kvenprestur
08:32  DE-IS   Pfarrerin kvenprestur
08:32  DE-ES   sich niederlassen instalarse
08:38  DE-ES   Schönheitsoperation cirugía plástica
08:43  DE-RO   Finanzwesen finanțe
09:18  DE-RO   Strecken întindere
09:18  DE-RO   Mutterschutz protecția maternității
09:18  DE-RO   Mutterschutz concediu de maternitate
09:19  DE-RO   Aufzeichnungssystem sistem de înregistrare
09:19  DE-RO   Weingartskirchen Vingard
09:19  DE-RO   Parodontose parodontoză
09:53  EN-IS   ignition system kveikjukerfi
09:53  EN-IS   ignition system kveikikerfi
09:53  EN-IS   evening kveld
09:53  EN-IS   partial eclipse deildarmyrkvi
09:53  EN-IS   camellia kamelía
09:54  EN-IS   answerback code kallmerki
09:54  EN-IS   mercury poisoning kvikasilfurseitrun
09:54  EN-IS   mercury barometer kvikasilfursloftvog
09:54  EN-IS   film archive kvikmyndasafn
09:54  EN-IS   quasar kvasi
09:54  EN-IS   common cold kvefsótt
09:55  EN-IS   Advent aðventa
09:55  EN-IS   Advent season aðventa
09:55  EN-IS   Adventist aðventisti
09:55  EN-IS   Advent wreath aðventukrans
09:56  DA-EN   jernmangel iron deficiency
09:56  DA-EN   syllogisme syllogism
09:57  EN-SV   syllogism syllogism
09:57  DA-DE   rollespil Rollenspiel
09:57  DA-DE   logisk slutning logischer Schluss
09:58  DE-IS   Quecksilbervergiftung kvikasilfurseitrun
09:58  DE-IS   Quecksilberbarometer kvikasilfursloftvog
09:59  DE-IS   Filmmusik kvikmyndatónlist
09:59  DE-IS   Filmpreis kvikmyndaverðlaun
09:59  DE-IS   Treibsand kviksandur
10:00  DE-SV   Tonus tonus
10:36  EN-SK   wire drôtený
10:36  EN-SK   wire brush drôtená kefa
10:37  EN-SK   wire mesh drôtené pletivo
10:37  EN-SK   wire wheel drôtený kotúč
10:37  EN-SK   wire fence drôtený plot
10:37  EN-SK   wire product drôtený výrobok
10:37  EN-SK   wire cable drôtené lano
10:55  DE-ES   unzuverlässig poco fiable
10:56  DE-ES   Elfmeter penal
10:56  DE-ES   Nachspielzeit tiempo añadido
11:20  DE-IS   Lavastrom kvikuhlaup
11:20  DE-IS   Filmarchiv kvikmyndasafn
11:21  DE-IS   Filmkritiker kvikmyndagagnrýnandi
11:22  DE-IS   Filmproduktion kvikmyndaframleiðsla
11:22  DE-IS   Filmbranche kvikmyndabransi
11:25  DE-IS   Frauen kvenþjóð
11:27  DE-IS   Boshaftigkeit kvikindisháttur
11:27  DE-IS   Gemeinheit kvikindisháttur
11:28  DE-IS   astfrei kvistalaus
11:39  DE-IS   Frauenzimmer kvensnift
11:39  DE-IS   Schöffe kviðdómandi
11:39  DE-IS   furchtlos kvíðalaus
11:39  DE-IS   Angstgefühl kvíðatilfinning
11:39  DE-IS   Quotenstichprobe kvótaúrtak
11:39  DE-IS   keulenförmig kylfulaga
11:39  DE-IS   Caddie kylfusveinn
11:39  DE-IS   Eugenik kynbótafræði
11:39  DE-IS   Zuchtpferd kynbótahross
11:39  DE-IS   Sexualstraftäter kynferðisbrotamaður
11:39  DE-IS   Triebtäter kynferðisbrotamaður
11:39  DE-IS   Frauenliga kvennaflokkur
11:46  DE-IS   Abschiedsgruß kveðjuorð
12:18  DE-FR   jdm. den Geldhahn zudrehen couper les vivres à qn.
12:18  DE-FR   seine Nase in alles hineinstecken fourrer son nez partout
12:18  DE-FR   seine Nase in alles hineinstecken mettre son nez partout
12:20  DE-FR   im Sande verlaufen finir en queue de poisson
12:20  DE-FR   Klang sonorité
12:20  DE-FR   Geschäftemacherei affairisme
12:20  DE-FR   geschickt industrieux
12:20  DE-FR   gewandt industrieux
12:20  DE-FR   versiert versé
12:20  DE-FR   bewandert versé
12:48  DE-SK   Besucherin návštevníčka
12:50  DE-SK   Wasserquelle prameň vody
12:50  DE-IT   Nachtschwärmer nottambulo
12:50  DE-IT   Nachtmensch nottambulo
12:51  DE-SK   Wasserquelle vodný prameň
12:53  DA-DE   kunstretning Kunstrichtung
12:54  DA-DE   næstbedst zweitbest
12:54  DA-DE   borsving Bohrkurbel
12:55  DE-TR   Buchfink ispinoz
12:56  DE-TR   Parkett parke
12:56  DE-EO   Abscheu vor jdm./etw. empfinden abomeni iun/ion
12:57  DE-EO   Homosexualität samseksamo
12:57  DE-EO   Homosexualität samseksemo
12:57  EN-FR   curry sauce sauce au curry
12:58  EN-NO   lobscouse lapskaus
12:58  EN-IT   referee arbitro
12:58  EN-IT   venue luogo di convegno
12:58  EN-IT   dread paura
12:58  EN-IT   dread terrore
12:58  EN-IT   dread spavento
13:12  DE-SK   naturhaft živelne
13:48  DE-FR   Ruchmehl farine bise
13:48  DE-FR   aufbegehren se rebiffer
13:49  DE-FR   sofort auf 180 sein démarrer au quart de tour
13:50  EN-ES   cryptophyte criptófito
14:02  CS-DE   vladařka Herrscherin
14:02  CS-DE   panovnice Herrscherin
14:02  CS-DE   abecedářka Abc-Schützin
14:02  CS-DE   noční život Nachtleben
14:02  CS-DE   rafting Rafting
14:02  CS-DE   suvenýr Souvenir
14:02  CS-DE   masová turistika Massentourismus
14:02  CS-DE   ekoturistika Ökotourismus
14:02  CS-DE   vstupní poplatek Eintrittsgebühr
14:02  CS-DE   středověký mittelalterlich
14:02  CS-DE   vydechnout ausatmen
14:03  CS-DE   rentgenové záření Röntgenstrahlung
14:03  CS-DE   srdeční infarkt Herzinfarkt
14:03  CS-DE   pacientka Patientin
14:03  CS-DE   lékařka Ärztin
14:03  CS-DE   výpravčí Fahrdienstleiterin
14:03  CS-DE   pekařka Bäckerin
14:03  CS-DE   vražedkyně Mörderin
14:03  CS-DE   hasička Feuerwehrfrau
14:03  CS-DE   vládkyně Herrscherin
14:03  CS-DE   dělnice Arbeiterin
14:03  CS-DE   právnička Juristin
14:03  CS-DE   zaměstnavatelka Arbeitgeberin
14:03  CS-DE   zednice Maurerin
14:03  CS-DE   odbornice Fachfrau
14:03  CS-DE   pracovnice Arbeiterin
14:03  CS-DE   pracující Arbeiterin
14:03  CS-DE   truhlářka Tischlerin
14:03  CS-DE   zahradnice Gärtnerin
14:03  CS-DE   zaměstnankyně Arbeitnehmerin
14:03  CS-DE   básnířka Dichterin
14:03  CS-DE   magentový magenta
14:03  CS-DE   khaki kaki
14:03  CS-DE   khaki khaki
14:03  CS-DE   béžový beige
14:03  CS-DE   vínový weinrot
14:03  CS-DE   šarlat Scharlach
14:03  CS-DE   šarlatový scharlachrot
14:03  CS-DE   piniový ořech Pinienkern
14:03  CS-DE   pistácie Pistazie
14:03  CS-DE   kešu ořech Cashewnuss
14:03  CS-DE   para ořech Paranuss
14:03  CS-DE   pekanový ořech Pecannuss
14:03  CS-DE   kaštan Kastanie
14:03  CS-DE   makadamový ořech Macadamianuss
14:03  CS-DE   datle Dattel
14:03  CS-DE   sušená švestka Backpflaume
14:03  CS-DE   sultánka Sultanine
14:03  CS-DE   korintka Korinthe
14:03  CS-DE   skořápka Schale
14:03  CS-DE   dužina Fruchtfleisch
14:03  CS-DE   jižní ovoce Südfrucht
14:03  CS-DE   tropické ovoce Tropenfrucht
14:04  CS-DE   burský ořech Erdnuss
14:04  CS-DE   kolový ořech Kolanuss
14:04  CS-DE   papája Papaya
14:04  CS-DE   kiwi Kiwi
14:04  CS-DE   kdoule Quitte
14:04  CS-DE   mochyně peruánská Kapstachelbeere
14:04  CS-DE   marakuja Maracuja
14:04  CS-DE   maracuja Maracuja
14:04  CS-DE   kvajáva Guave
14:04  CS-DE   guava Guave
14:04  CS-DE   fejchoa Feijoa
14:04  CS-DE   klementinka Klementine
14:04  CS-DE   tangelo Tangelo
14:04  CS-DE   satsuma Satsuma
14:04  CS-DE   kumquat Kumquat
14:04  CS-DE   kumkvat Kumquat
14:04  CS-DE   ovocný koš Obstkorb
14:04  CS-DE   borůvka Heidelbeere
14:04  CS-DE   Nizozemka Niederländerin
14:04  CS-DE   ovčačka Schäferhündin
14:04  CS-DE   ovčačka Schäferin
14:04  CS-DE   ovčačka Hirtin
14:05  CS-DE   ředitelka Geschäftsführerin
14:05  CS-DE   režisérka Regisseurin
14:05  CS-DE   společnice Gefährtin
14:05  CS-DE   ševcová Schusterin
14:05  CS-DE   balicí Pack-
14:05  CS-DE   balicí papír Packpapier
14:05  CS-DE   balič Packer
14:05  CS-DE   balička Packerin
14:05  CS-DE   balička Verpackungsmaschine
14:05  CS-DE   balíkový Paket-
14:05  CS-DE   balíková služba Paketdienst
14:05  CS-DE   balírna Packraum
14:05  CS-DE   balistický ballistisch
14:05  CS-DE   balistika Ballistik
14:05  CS-DE   Vladimir Wladimir
14:05  CS-DE   Vladimír Wladimir
14:06  CS-DE   bankéř Bankier
14:06  CS-DE   bankéřka Bankierin
14:06  CS-DE   bank Bank
14:06  CS-DE   bandžo Banjo
14:06  CS-DE   banánek Bananenstecker
14:06  CS-DE   banánovník Banane
14:06  CS-DE   Banánová republika Bananenrepublik
14:06  CS-DE   baňatý bauchig
14:06  CS-DE   bandaska Kanne
14:06  CS-DE   bandaska na mléko Milchkanne
14:06  CS-DE   bandáž Bandage
14:06  CS-DE   bandáž Verband
14:20  CS-DE   Hannoversko Hannover
14:20  CS-DE   kurfiřtství Kurfürstentum
15:22  DE-SK   Theaterbesucher návštevník divadla
15:22  DE-SK   Theaterbesucher divadelný návštevník
15:22  DE-SK   Theaterbesucherin návštevníčka divadla
15:22  DE-SK   Theaterbesucherin divadelná návštevníčka
15:23  DE-SK   Tanganjikasee Tanganika
15:26  EN-FR   to scratch sth. érailler qc.
15:26  EN-FR   to rob sb. spolier qn.
15:26  EN-FR   to defraud sb. of sth. spolier qn. de qc.
15:26  EN-FR   to exercise self-restraint (in sth.) se modérer (dans qc.)
15:26  EN-FR   Cumberland sauce sauce Cumberland
15:26  EN-FR   egg sauce sauce aux œufs
15:26  EN-FR   tarragon sauce sauce à l'estragon
15:27  EN-FR   dill sauce sauce au fenouil
15:27  EN-FR   fish sauce sauce de poisson
15:27  EN-FR   shrimp sauce sauce aux crevettes
15:27  EN-FR   Genevoise sauce sauce Génevoise
15:27  EN-FR   gribiche sauce sauce gribiche
15:27  EN-FR   Southern Ocean océan Austral
15:27  EN-FR   Antarctic Ocean océan Austral
15:27  EN-FR   Austral Ocean océan Austral
15:27  EN-FR   Southern Ocean océan Antarctique
15:27  EN-FR   Antarctic Ocean océan Antarctique
15:27  EN-FR   Austral Ocean océan Antarctique
15:27  EN-FR   Picardy dialect picard
15:27  EN-FR   to discuss endlessly palabrer
15:27  EN-FR   to go on (and on) palabrer
15:27  EN-FR   to reassure sb. rassurer qn.
15:27  EN-FR   to put sb.'s mind at rest about sth. rassurer qn. sur qc.
15:27  EN-FR   to reassure oneself se rassurer
15:27  EN-FR   reassuring rassurant
15:27  EN-FR   to devastate sth. ravager qc.
15:27  EN-FR   to ravage sth. ravager qc.
15:27  EN-FR   to lay waste sth. ravager qc.
15:27  EN-FR   to dig in one's spurs donner de l'éperon
15:27  EN-FR   miller meunière
15:27  EN-FR   speleology spéléologie
15:28  EN-FR   dill sauce sauce à l'aneth
15:28  EN-FR   cave exploration spéléologie
15:28  EN-FR   cave research spéléologie
15:28  EN-FR   cave explorer spéléologue
15:28  EN-FR   speleologist spéléologue
15:28  EN-FR   cave explorer spéléologue
15:28  EN-FR   anthropologist anthropologue
15:28  EN-FR   anthropologist anthropologue
15:28  EN-FR   anthropologist anthropologiste
15:28  EN-FR   anthropologist anthropologiste
15:28  EN-FR   consultant consultante
15:28  EN-FR   art critic critique d'art
15:28  EN-FR   art critic critique d'art
15:28  EN-FR   token jeton
15:28  EN-FR   chip jeton
15:28  EN-FR   yuca manioc
15:28  EN-FR   without any difficulty sans difficulté
15:28  EN-FR   repressed refoulé
15:28  EN-FR   suppressed refoulé
15:28  EN-FR   with padded shoulders épaulé
15:28  EN-FR   at that moment entrefaites
15:28  EN-FR   just then entrefaites
15:28  EN-FR   to lynch sb. lyncher qn.
15:28  EN-FR   to enjoy doing sth. prendre plaisir à faire qc.
15:28  EN-FR   to delight in doing sth. prendre plaisir à faire qc.
15:28  EN-FR   to repeat itself repasser les plats
15:28  EN-FR   to exhaust oneself s'épuiser
15:28  EN-FR   to wear oneself out doing sth. s'épuiser à faire qc.
15:28  EN-FR   embargo blocus
15:28  EN-FR   American sauce sauce américaine
15:28  EN-FR   oyster sauce sauce aux huîtres
15:28  EN-FR   Bercy sauce sauce bercy
15:28  EN-FR   beer sauce sauce à la bière
15:29  EN-FR   Seville orange bigarade
15:29  EN-FR   bitter orange bigarade
15:29  EN-FR   orange sauce sauce bigarade
15:29  EN-FR   bordelaise sauce sauce bordelaise
15:29  EN-FR   bread sauce sauce au pain
15:29  EN-FR   Burgundy sauce sauce bourguignonne
15:29  EN-FR   horseradish sauce sauce au raifort
15:29  EN-FR   chilli sauce sauce au chili
15:29  EN-FR   butter sauce sauce au beurre
15:29  EN-FR   mushroom sauce sauce aux champignons
15:29  EN-FR   whipped cream chantilly
15:29  EN-FR   Choron sauce sauce Choron
15:29  EN-FR   Strait of Hormuz détroit d'Ormuz
15:29  EN-FR   Bering Strait détroit de Béring
15:29  EN-FR   Malacca Strait détroit de Malacca
15:29  EN-FR   Strait of Tartary détroit de Tartarie
15:29  EN-FR   Strait of Tartary détroit de Tatarie
15:29  EN-FR   Tsugaru Strait détroit de Tsugaru
15:29  EN-FR   Dardanelles détroit des Dardanelles
15:29  EN-FR   Dardanelles Dardanelles
15:29  EN-FR   Denmark Strait détroit de Danemark
15:29  EN-FR   Dover Strait pas de Calais
15:29  EN-FR   Strait of Dover pas de Calais
15:29  EN-FR   Skagerrak Skagerrak
15:29  EN-FR   general secretary secrétaire général
15:29  EN-FR   secretary general secrétaire général
15:29  EN-FR   general secretary secrétaire générale
15:29  EN-FR   secretary general secrétaire générale
15:29  EN-FR   undersecretary secrétaire d'État
15:29  EN-FR   junior minister secrétaire d'État
15:29  EN-FR   state secretary secrétaire d'État
15:29  EN-FR   undersecretary secrétaire d'État
15:30  EN-FR   junior minister secrétaire d'État
15:30  EN-FR   state secretary secrétaire d'État
15:30  EN-FR   (senior) lecturer maître de conférences
15:30  EN-FR   visiting lecturer maître de conférence invité
15:58  DE-IS   erfroren króknaður
15:59  EN-IS   eugenics kynbótafræði
15:59  EN-IS   caddie kylfusveinn
15:59  EN-IS   caddy kylfusveinn
16:00  EN-IS   clavate kylfulaga
16:00  EN-IS   quota sample kvótaúrtak
16:01  EN-IS   Advent concert aðventutónleikar
16:04  EN-IS   lack of facilities aðstöðuleysi
16:05  EN-IS   unequal conditions aðstöðumunur
16:07  EN-IS   to warn sb. að gera e-m aðvart
16:10  EN-IS   distribution substation aðveitustöð
16:15  EN-IS   essentially að stofni til
16:17  EN-IS   basically að stofni til
16:17  EN-IS   circumstances aðstæður
16:17  EN-IS   influx aðstreymi
16:19  EN-IS   at / on the south side að sunnanverðu
16:19  EN-IS   from the south að sunnan
16:41  DE-RO   Epidermis epidermă
16:56  EN-IS   lack of foresight óforsjálni
16:56  EN-IS   lasting drjúgur
16:57  EN-SK   tire pneumatika
16:57  EN-IS   relating to content efnislegur
16:57  EN-IS   so-so bærilega
16:58  EN-IS   short-lasting ódrjúgur
16:58  EN-IS   okay bærilega
16:58  EN-IS   estate óðal
16:59  EN-IS   hectic race óðakapp
16:59  EN-IS   economy hagur
16:59  EN-IS   finances hagur
17:16  EN-HU   Bering Sea Bering-tenger
17:16  EN-HU   Sea of Okhotsk Ohotszki-tenger
17:17  EN-HU   Arafura Sea Arafura-tenger
17:17  EN-HU   Banda Sea Banda-tenger
17:17  EN-HU   Gulf of Thailand Thai-öböl
17:17  EN-HU   Sea of Japan Japán-tenger
17:17  EN-HU   Gulf of Alaska Alaszkai-öböl
17:17  EN-HU   Philippine Sea Filippínó-tenger
17:17  EN-HU   Tasman Sea Tasman-tenger
17:18  EN-HU   Bismarck Sea Bismarck-tenger
17:18  EN-HU   Solomon Sea Salamon-tenger
17:18  EN-HU   Java Sea Jáva-tenger
17:19  EN-HU   violoncello gordonka
17:19  EN-HU   Darwinism darwinizmus
17:19  EN-HU   fatalism fatalizmus
17:19  EN-HU   neo-Kantianism neokantianizmus
17:20  EN-HU   totalitarianism totalitarizmus
17:25  EN-HU   Salafism szalafizmus
17:26  EN-HU   totalitarianism totalitarianizmus
17:26  EN-HU   Pelagianism pelagianizmus
17:29  EN-HU   esotericism ezoterika
17:29  EN-HU   esoterism ezoterika
17:29  EN-HU   ornithology madártan
17:29  EN-HU   nanotechnology nanotechnológia
17:29  EN-HU   in the evening esténként
17:29  EN-HU   agricultural policy agrárpolitika
17:29  EN-HU   agrarian policy agrárpolitika
17:53  DE-RO   aneurysmatisch anevrismatic
17:53  DE-RO   Gasbläschen bule de gaz
19:05  DE-RU   pyroklastisches Gestein пирокластическая горная порода
19:06  DE-RU   Sozialstation учреждение социального обслуживания
19:06  DE-RU   vulkanische Bombe вулканическая бомба
19:06  DE-RU   Laacher See Лаахское озеро
19:06  DE-RU   Brekzie брекчия
19:07  DE-RU   Schweißschlacke сварочный шлак
19:07  DE-RU   Pozzuoli Поццуоли
19:07  DE-RU   Exhalation эксгаляция
19:07  DE-RU   Typlokalität типовое местонахождение
19:07  DE-RU   plinianische Eruption плинианское извержение
19:07  DE-RU   Bauernfamilie крестьянская семья
19:08  DE-RU   hydrothermal гидротермальный
19:08  DE-RU   Fotosession фотосессия
19:08  DE-RU   Melbourne Мельбурн
19:08  DE-RU   Perth Перт
19:08  DE-RU   polymetallisch полиметаллический
19:08  DE-RU   Menschenkenntnis знание человеческой природы
19:08  DE-RU   Polizeikräfte полицейские силы
19:08  DE-RU   Polizisten полицейские
19:09  DE-RU   Cryptophon криптофон
19:09  DE-RU   Wildwestroman роман о Диком Западе
19:09  DE-RU   Ute юты
19:09  DE-RU   Lederschürze кожаный фартук
19:09  DE-RU   Lederkoffer кожаный чемодан
19:09  DE-RU   Ledergeldbeutel кожаный кошелёк
19:09  DE-RU   Martial-Arts-Film фильм о боевых искусствах
19:10  DE-RU   Filmlänge длина кинофильма
19:10  DE-RU   Palmengewächse пальмовые
19:10  DE-RU   Die Reifeprüfung Выпускник
19:12  DE-RU   Brennen жжение
19:13  DE-RU   Kennst du seine Adresse? Ты знаешь его адрес?
19:13  DE-RU   vermehren размножить
19:13  DE-RU   nicht pathogen непатогенный
19:13  DE-RU   in Wechselwirkung stehen взаимодействовать
19:13  DE-RU   Wegbereiter пионер
19:13  DE-RU   unzerreißbar неразрывный
19:13  DE-RU   großes Zimmer большая комната
19:14  DE-RU   einträchtig сплочённый
19:14  DE-RU   einmütig сплочённый
19:14  DE-RU   Einmütigkeit сплочённость
19:14  DE-RU   Eintracht сплочённость
19:14  DE-RU   ganzheitlich цельный
19:14  DE-RU   ausarbeiten разработать
19:14  DE-RU   Wachstumsstimulans стимулятор роста
19:15  DE-RU   Stimulans стимулятор
19:15  DE-RU   Sport machen заниматься спортом
19:15  DE-RU   Weißbrot mag er lieber. Он предпочитает белый хлеб.
19:15  DE-RU   nichtkristallin некристаллический
19:15  DE-RU   sichtbar werden становиться видимым
19:15  DE-RU   Silber-Zink-Akkumulator серебряно-цинковый аккумулятор
19:15  DE-RU   Silber-Cadmium-Akkumulator серебряно-кадмиевый аккумулятор
19:15  DE-RU   Silberkathode серебряный катод
19:15  DE-RU   Cadmium- кадмиевый
19:16  DE-RU   Nickelindustrie никелевая промышленность
19:16  DE-RU   Nickelstahl никелевая сталь
19:16  DE-RU   Nickelüberzug никелевое покрытие
19:16  DE-RU   Nickel- никелевый
19:16  DE-RU   Kobaltbleierz кобальто-свинцовая руда
19:17  DE-RU   Cobalt- кобальтовый
19:17  DE-RU   Duktilität дуктильность
19:17  DE-RU   Borerze борные руды
19:17  DE-RU   Borosilikat боросиликат
19:17  DE-RU   Bordero бордеро
19:17  DE-RU   Zink- цинковый
19:17  DE-RU   entsalzen опреснять
19:17  DE-RU   entsalzen опреснить
19:18  DE-RU   Luftfahrtindustrie авиационная промышленность
19:18  DE-RU   Arzneimittelindustrie фармацевтическая промышленность
19:18  DE-RU   Was läuft heute im Kino? Что сегодня идёт в кино?
19:18  DE-RU   Wir sind mit dem Auto zum Meer gefahren. Мы ездили к морю на машине.
19:18  DE-RU   Es herrschte absolute Stille. Царила абсолютная тишина.
19:18  DE-RU   Dampflok паровоз
19:18  DE-RU   schiffbar судоходный
19:19  DE-RU   Bleiakkumulator свинцовый аккумулятор
19:19  DE-RU   Blei-Säure-Batterie свинцово-кислотный аккумулятор
19:19  DE-RU   Bombentrichter воронка от (разрыва) бомбы
19:19  DE-RU   Drehkörper тело вращения
19:19  DE-RU   Rotationskörper тело вращения
19:19  DE-RU   Reinigungsmittel моющее средство
19:19  DE-RU   Flüssig- сжиженный
19:19  DE-RU   Futter- кормовой
19:20  DE-RU   Schwachstromtechnik слаботочная техника
19:20  DE-RU   Verdampfen испарение
19:20  DE-RU   Reaktionsvermögen реакционноспособность
19:20  DE-RU   Phlegräische Felder Флегрейские поля
19:20  DE-RU   Flachdach плоская крыша
19:20  DE-RU   Frühwarnsystem система раннего предупреждения
19:20  DE-RU   vulkanische Aktivität вулканическая активность
19:20  DE-RU   Golf von Neapel Неаполитанский залив
19:21  DE-RU   Stadtrand окраина города
19:21  DE-RU   Solfataren сольфатары
19:21  DE-RU   Fumarole фумарола
19:21  DE-RU   Mofetten мофеты
19:21  DE-RU   phreatische Explosion фреатический взрыв
19:21  DE-RU   plutonisches Gestein плутонические горные породы
19:21  DE-RU   Effusivgestein эффузивные горные породы
19:21  DE-RU   Plutonit плутонит
19:21  DE-RU   Batholith батолит
19:22  DE-RU   Anatexis анатексис
19:22  DE-RU   Migmatisierung мигматизация
19:22  DE-RU   Intrusivgestein интрузивная горная порода
19:22  DE-RU   pyroklastisch пирокластический
19:23  DE-RU   loser Untergrund несвязный грунт
19:23  DE-RU   Falz место сгиба
19:23  DE-RU   Nebenjob подработка
19:24  DE-RU   da так как
19:24  DE-RU   Spannbacke зажимная губка (тисков)
19:39  DE-FR   Latte latte
19:39  DE-FR   Fußbodenbrett latte de plancher
19:49  DE-FR   aufhören décrocher
19:53  DE-IS   jdn. warnen að gera e-m aðvart
19:55  DE-IS   Hauptleitung aðveituæð
19:56  DE-IS   ungleiche Bedingungen aðstöðumunur
19:57  DE-IS   fehlende Einrichtungen aðstöðuleysi
20:10  DE-FR   echoen répéter
20:45  DE-LA   entgegengesetzt contrarius
20:46  DE-ES   Kontigent cupo
20:47  DA-DE   tredjebedst drittbest
20:47  DA-DE   næstældst zweitältest
20:47  EN-ES   multiplexing multiplexación
20:48  EN-RU   cetology цетология
20:48  EN-RU   black-capped parakeet скалистый краснохвостый попугай
20:48  EN-RU   black-capped conure скалистый краснохвостый попугай
20:48  EN-RU   rock conure скалистый краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   brown-breasted parakeet роскошный краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   brown-breasted conure роскошный краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   flame-winged parakeet роскошный краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   green-cheeked parakeet зеленощёкий краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   green-cheeked conure зеленощёкий краснохвостый попугай
20:49  EN-RU   Bactria Бактрия
20:50  EN-RU   ochre-marked parakeet синезобый краснохвостый попугай
20:50  EN-RU   blue-throated parakeet синезобый краснохвостый попугай
20:50  EN-RU   blue-throated conure синезобый краснохвостый попугай
20:50  EN-RU   red-eared conure синезобый краснохвостый попугай
20:51  EN-IT   poster poster
20:52  EN-EO   Charleston ĉarlestono
20:52  EN-EO   Charleston ĉarlestondanco
21:32  DE-PT   ausschreiben abrir concurso para
21:34  DE-NO   jdn./etw. befördern å frakte noen/noe
21:35  DE-NO   Studentenwerk Studentsamskipnaden
21:36  DE-NO   Rumpf skrog
21:37  DE-NO   etw. interpretieren å fremføre noe
21:37  DE-NO   etw. vortragen å foredra noe
21:38  DE-NO   Lesen lesning
21:38  DE-NO   jdn./etw. befördern å befordre noen/noe
22:35  EN-SK   to like páčiť sa
22:39  DE-RU   Exzenterpresse эксцентриковый пресс
22:53  EN-SK   pioneering spirit priekopnícky duch
22:54  EN-SK   caring culture kultúra starostlivosti
22:54  EN-SK   spare parts náhradné diely
22:54  EN-SK   ham sandwich šunkový sendvič
22:55  EN-SK   to give the impression of sth. pôsobiť dojmom n-čoho
22:55  EN-SK   to give the impression of sth. vyvolať dojem n-čoho
22:55  EN-SK   to catch zachvátiť
22:55  EN-SK   patrol hliadka
22:55  EN-SK   patrol stráž
22:55  EN-SK   to patrol sth. hliadkovať niekde
22:55  EN-SK   to patrol sth. strážiť n-čo
22:56  EN-SK   -ism -izmus
22:57  EN-SK   commercialism komercializmus
22:57  EN-SK   commercialism komercionalizmus
22:57  EN-SK   commercialist komercialista
22:58  EN-SK   commercialist komercialistka
22:58  EN-SK   commercialistic komercialistický
22:58  EN-SK   to commercialise sth. komercializovať n-čo
22:58  EN-SK   to commercialize sth. komercializovať n-čo
22:58  EN-SK   to commercialise sth. komercionalizovať n-čo
22:58  EN-SK   to commercialize sth. komercionalizovať n-čo
22:58  EN-SK   to commercialise sth. skomercializovať n-čo
22:58  EN-SK   to commercialize sth. skomercializovať n-čo
22:59  EN-SK   to commercialise sth. skomercionalizovať n-čo
22:59  EN-SK   to commercialize sth. skomercionalizovať n-čo
22:59  EN-SK   unfair neférový
22:59  EN-SK   unfair nefér
22:59  EN-SK   unfair nečestný
22:59  EN-SK   unfair nepoctivý
22:59  EN-SK   fair čestný
22:59  EN-SK   fair poctivý
22:59  EN-SK   Count me out! Bezo mňa!
23:00  EN-SK   to tire of sb./sth. nabažiť sa n-ho/ n-čoho
23:00  EN-SK   to tire of sb./sth. mať (už) dosť n-ho/ n-čoho
23:00  EN-SK   to tire of omrzieť
23:00  EN-SK   to get tired of omrzieť
23:01  EN-SK   to get tired of zunovať sa
23:01  EN-SK   to go well with sth. hodiť sa k n-čomu
23:01  EN-SK   astounded užasnutý
23:01  EN-SK   to pilfer (sth.) kradnúť (n-čo)
23:01  EN-SK   to pilfer sth. potiahnuť n-čo
23:01  EN-SK   unconvincing nepresvedčivý
23:01  EN-SK   unconvincingly nepresvedčivo
23:02  EN-SK   definable definovateľný
23:02  EN-SK   definable vymedziteľný
23:02  EN-SK   definability definovateľnosť
23:02  EN-SK   definability vymedziteľnosť
23:03  EN-SK   definably definovateľne
23:03  EN-SK   definably vymedziteľne
23:03  EN-SK   indefinable nedefinovateľný
23:03  EN-SK   indefinable nevymedziteľný
23:03  EN-SK   indefinably nedefinovateľne
23:03  EN-SK   indefinableness nedefinovateľnosť
23:03  EN-SK   indefinableness nevymedziteľnosť
23:03  EN-SK   indefinability nedefinovateľnosť
23:04  EN-SK   indefinability nevymedziteľnosť
23:04  EN-SK   aside stranou
23:04  EN-SK   to step aside ustúpiť nabok
23:04  EN-SK   pilferage drobné krádeže
23:04  EN-SK   pilfering drobné krádeže
23:15  DE-RO   Schnipsel bucățică
23:15  DE-RO   Schnipsel fragment
23:21  DE-IT   unerreichbar irraggiungibile