Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 4. Juni 2021

00:46  Ich bin's wieder. It's me again.
00:59  etw. bewirken to effect sth.
02:34  Gesicht appearance
08:10  Junggesellinnenabschied hen weekend
08:12  von einem Fuß auf den anderen treten to shift from foot to foot
08:13  Uferlinie shoreline
09:23  Erdskulptur earth sculpture
10:25  Hasstiraden hate mongering
10:35  Koalitionskrise coalition crisis
12:24  jdm. ins Gesicht schauen to face sb.
13:19  aber / doch wie dem auch sei, ... but, either way, ...
13:20  bis zu etw. hinaufreichen to reach up to sth.
13:31  (jdm.) etw. hinausreichen to pass sth. up (to sb.)
15:06  sich Mühe geben to put in an effort
15:17  Fleabag Fleabag
17:37  dicht trollied
18:37  Kugelstösser shot-putter
21:06  stilles Örtchen smallest room

Weitere Sprachen

00:43  DE-SK   Desinformation dezinformácia
05:53  DE-FI   Opuntie opuntia
06:14  DE-FI   Antiasthmatikum astmalääke
06:14  DE-FI   Erkältungsmittel flunssalääke
06:14  DE-FI   Fiebermittel kuumelääke
06:14  DE-FI   Antipyretikum kuumelääke
06:15  DE-FI   fiebersenkendes Mittel kuumelääke
06:39  DE-FR   Kalesche calèche
06:41  DE-FR   Kenner connaisseur
08:04  DE-RO   aus einer Hand dintr-o singură sursă
08:05  DE-RO   handelbar comercializabil
08:05  DE-RO   fortschreiben a actualiza
08:06  DE-RO   Beimischung amestecare
08:06  DE-RO   Lieblingsort loc preferat
08:06  DE-RO   schalldicht izolat fonic
08:59  DE-RO   einschlafen a amorți
09:01  DE-RO   vermelden a anunța
09:03  DE-RO   ausbaufähig care poate fi îmbunătățit
09:03  DE-RO   etw. schrotten a distruge ceva
09:03  DE-RO   Bedienkomfort operare ușoară
09:06  DE-FR   sich wiederholen se répéter
09:12  DE-SV   Reifenwechsel hjulskifte
09:13  DE-SV   Klabusterbeere kånkelbär
09:48  DE-FR   lahmen boiter
09:48  DE-FR   nur einen Katzensprung entfernt juste à deux pas
09:52  DE-ES   Interviewter entrevistado
10:49  DE-RO   Einstieg in intrare în/pe
11:13  DE-ES   Heimwerker bricolador
11:13  DE-ES   Heimwerkerin bricoladora
11:14  DE-ES   einen Kurs erteilen impartir un curso
11:17  EN-FR   to refer a patient to a specialist renvoyer un patient à un spécialiste
12:02  DE-RO   Forschungseinrichtung instituție de cercetare
12:02  DE-RO   Forschungseinrichtung institut de cercetare
12:03  DE-RO   Abwehrmaßnahme măsură defensivă
12:04  DE-RO   Ausschlusskriterium criteriu de excludere
12:04  DE-RO   unterteilt subîmpărțit
12:05  DE-RO   Heimorgel orgă
12:07  EN-RO   blessed binecuvântat
12:21  DE-SV   Homeoffice hemmakontor
12:21  DE-SV   Home-Office hemmakontor
13:18  DE-IT   Überempfindlichkeitsreaktion reazione di ipersensibilità
14:14  DE-PT   Kriegskorrespondent correspondente de guerra
14:23  DE-SK   Barrel barel
14:23  DE-SK   Erdölraffinerie ropná rafinéria
14:23  DE-SK   Outsider outsider
14:23  DE-SK   Outsiderin outsiderka
14:25  DE-SK   Außenseiter outsider
14:25  DE-SK   Außenseiterin outsiderka
14:27  DE-SK   verfeindet znepriatelený
14:27  DE-SK   Koalitionskrise koaličná kríza
14:28  DE-SK   verflüssigt skvapalnený
14:28  DE-SK   technische Störung technická porucha
14:45  DE-FR   (um etw. ) feilschen marchander (qc.)
14:45  DE-FR   (für etw. ) demonstrieren manifester (en faveur de qc.)
14:46  DE-FR   (gegen etw. ) crashen se scratcher (contre qc.)
14:46  DE-FR   jdm./etw. etw. widmen consacrer qc. à qn./qc.
14:50  DE-SK   Apartheid apartheid
14:51  DE-SK   Besiedlung osídľovanie
15:17  DE-NO   Snare-Teppich seidematte
15:18  DE-NO   etw. heraufbeschwören å fremprovosere noe
15:36  DE-IS   Clipboard klemmuspjald
15:37  DE-IS   brutal svakafenginn
15:37  DE-IS   grob svakafenginn
15:37  DE-IS   dissonant hjáróma
15:37  DE-IS   verstimmt hjáróma
16:20  DE-IS   Viertel kvartil
16:20  DE-IS   dichterisch begabt hagmæltur
16:20  DE-IS   etw. durchsuchen að grauta í e-u
16:21  DE-IS   etw. (zu etw.) beitragen að leggja e-ð af mörkum (til e-s / í e-u)
16:21  DE-IS   dichterisch talentiert hagmæltur
16:22  EN-IS   participation aðild
16:22  EN-IS   part aðild
16:22  EN-IS   membership aðild
16:22  EN-IS   affiliation aðild
16:22  EN-IS   member aðili
16:22  EN-IS   member state aðildarríki
16:23  EN-IS   membership application aðildarumsókn
16:23  EN-IS   accession negotiations aðildarviðræður
16:23  EN-IS   accession talks aðildarviðræður
16:24  EN-IS   membership negotiations aðildarviðræður
16:24  EN-IS   on the inside að innan
16:24  EN-IS   from within að innan
16:25  EN-IS   on the inside að innanverðu
16:27  EN-IS   pressed aðklemmdur
16:28  EN-IS   crowded aðklemmdur
16:28  EN-IS   situation aðkoma
16:28  EN-IS   guest aðkomumaður
16:29  EN-IS   stranger aðkomumaður
16:31  EN-IS   enclosed aðkrepptur
16:32  EN-IS   confined aðkrepptur
16:33  EN-IS   penned in aðkrepptur
16:33  EN-IS   distressed aðkrepptur
16:34  EN-IS   to ennoble sb. að aðla e-n
16:36  EN-IS   to adjust sth. (at / to sth.) að aðlaga e-ð (e-u)
16:37  EN-IS   to adjust to sth. að aðlaga sig (að) e-u
16:38  EN-IS   to adjust to sth. að aðlagast e-u
16:39  EN-IS   to adapt to sb./sth. að aðlagast e-m/e-u
16:39  EN-IS   induction aðleiðsla
16:45  EN-ES   flushed ruborizado
16:45  EN-ES   here, there, and everywhere de acá para allá
16:46  EN-ES   diaphonous vaporoso
17:45  CS-DE   arterioskleróza Arteriosklerose
17:45  CS-DE   artéský artesisch
17:45  CS-DE   artikul Artikel
17:45  CS-DE   artikulace Artikulation
17:45  CS-DE   artikulovat artikulieren
17:45  CS-DE   artikulovat aussprechen
17:45  CS-DE   artilerie Artillerie
17:45  CS-DE   artilérie Artillerie
17:45  CS-DE   artista Artist
17:45  CS-DE   artistický artistisch
17:45  CS-DE   artistka Artistin
17:45  CS-DE   král Artuš König Artus
17:46  CS-DE   artušovský Artus-
17:46  CS-DE   artyčok Artischocke
17:46  CS-DE   arytmie Arrhythmie
17:46  CS-DE   arzén Arsen
17:46  CS-DE   arzenál Arsenal
17:46  CS-DE   arzenik Arsenik
17:47  CS-DE   arzenový Arsen-
17:47  CS-DE   arzénový Arsen-
17:47  CS-DE   odmoření Entseuchung
17:47  CS-DE   asanace Entseuchung
17:48  CS-DE   asepse Asepsis
17:48  CS-DE   aseptický aseptisch
17:48  CS-DE   asfaltka Asphaltstraße
17:48  CS-DE   asfaltový Asphalt-
17:48  CS-DE   asfaltovat asphaltieren
17:48  CS-DE   asfaltér Asphaltbauer
17:48  CS-DE   asfaltérka Asphaltbauerin
17:48  CS-DE   Asiat Asiat
17:48  CS-DE   Přední Asie Vorderasien
17:48  CS-DE   Asiatka Asiatin
17:48  CS-DE   Asijka Asiatin
17:49  CS-DE   asimilační assimilatorisch
17:49  CS-DE   asimilační Assimilations-
17:49  CS-DE   asimilovat assimilieren
17:49  CS-DE   asimilovat se sich assimilieren
17:49  CS-DE   asistence Assistenz
17:49  CS-DE   za asistence k-o in jds. Beisein
17:49  CS-DE   asistentka Assistentin
17:49  CS-DE   asistovat k-u (při čem) jdm. (bei etw.) assistieren
17:49  CS-DE   askeze Askese
17:49  CS-DE   asociace Assoziation
17:49  CS-DE   asociace Verband
17:49  CS-DE   asociační Assoziations-
17:49  CS-DE   asociativní assoziativ
17:49  CS-DE   asociační assoziativ
17:49  CS-DE   asociální asozial
17:49  CS-DE   asociál Asozialer
17:49  CS-DE   asociálnost Asozialität
17:50  CS-DE   asociovat assoziieren
17:50  CS-DE   asonance Assonanz
17:50  CS-DE   asparágus Asparagus
17:50  CS-DE   aspik Aspik
18:15  CS-DE   záchvat Attacke
18:16  DE-RO   Abnutzungskampf luptă de uzură
18:16  DE-RO   Paläographie paleografie
18:16  DE-RO   Paläografie paleografie
18:17  DE-RO   Wetterereignis eveniment meteorologic
18:31  DE-IS   Essen zubereiten að matbúa
18:34  DE-IS   jdn. in den Adelsstand erheben að aðla e-n
18:35  DE-IS   sich an etw. anpassen að aðlagast e-u
18:36  DE-IS   einen leichten Gehirnschlag bekommen. að fá aðkenningu af slagi
18:41  DE-IS   emailliert emeleraður
20:43  CS-DE   doktorská práce Doktorarbeit
20:43  CS-DE   (ústní) rouška Mundschutz
20:45  CS-DE   zastávka na znamení Bedarfshaltestelle
20:49  CS-DE   rouška Atemschutzmaske
20:49  CS-DE   zásilka Sendung
20:52  CS-DE   čestné prohlášení Versicherung an Eides statt
20:52  CS-DE   čestné prohlášení eidesstattliche Versicherung
20:54  CS-DE   tíseň Unbehagen
20:56  CS-DE   zákeřný heimtückisch
21:36  CS-DE   nelibost Missbehagen
21:38  CS-DE   bolesti v krku Halsschmerzen
21:41  CS-DE   jednání Handeln
21:41  CS-DE   jednání Tun
21:43  CS-DE   nepředstavitelný unvorstellbar
23:02  DE-RO   Nudelholz sucitor
23:03  DE-RO   Teigrolle făcăleț
23:03  DE-RO   Nudelholz făcăleț
23:18  EN-SK   boastful vystatovačný
23:18  EN-SK   boastful chvastavý
23:18  EN-SK   boastful chválenkársky
23:19  EN-SK   boastful chvastúnsky
23:19  EN-SK   boastfully vystatovačne
23:19  EN-SK   boastfully chvastavo
23:19  EN-SK   boastfully chválenkársky
23:19  EN-SK   boastfully chvastúnsky
23:19  EN-SK   boastfulness vystatovačnosť
23:19  EN-SK   boastfulness chvastavosť
23:20  EN-SK   boastfulness chválenkárstvo
23:20  EN-SK   boastfulness chvastúnstvo
23:20  EN-SK   thieving zlodejský
23:20  EN-SK   vaccination zaočkovanie
23:20  EN-SK   jointly spoločne
23:20  EN-SK   jointly spolu
23:20  EN-SK   together vedno
23:20  EN-SK   jointly vedno
23:25  EN-SK   soothing chlácholivý
23:25  EN-SK   soothing chlácholiaci
23:26  EN-SK   to drive sb. away odohnať n-ho
23:26  EN-SK   to drive sb. away odpudiť n-ho
23:26  EN-SK   sluggishly pomaly
23:26  EN-SK   sluggishly lenivo
23:26  EN-SK   worked up rozrušený
23:26  EN-SK   to compensate for sth. vyvážiť n-čo
23:26  EN-SK   to compensate for sth. vykompenzovať n-čo
23:26  EN-SK   to compensate for sth. kompenzovať n-čo
23:26  EN-SK   to feel uncomfortable necítiť sa dobre
23:27  EN-SK   to give sb. a fright vyľakať n-ho
23:27  EN-SK   to give sb. a fright vystrašiť n-ho
23:27  EN-SK   to give sb. a fright nahnať n-mu strach
23:27  EN-SK   delicateness citlivosť
23:27  EN-SK   delicateness jemnosť
23:27  EN-SK   delicateness delikátnosť
23:27  EN-SK   delicate subject chúlostivá téma
23:28  EN-SK   attitude prístup
23:28  EN-SK   to cut sth. off odrezať n-čo
23:28  EN-SK   to bite sb. pohrýzť n-ho
23:28  EN-SK   to bite sb. uštipnúť n-ho
23:28  EN-SK   to bite sb. štipnúť n-ho
23:28  EN-SK   to bite sb. poštípať n-ho
23:28  EN-SK   pose postoj
23:29  EN-SK   attitude postoj
23:29  EN-SK   to trim sth. zastrihnúť
23:29  EN-SK   to trim sth. pristrihnúť n-čo
23:29  EN-SK   to trim sth. skrátiť n-čo
23:29  EN-SK   zipper zips
23:29  EN-SK   it's about time je načase
23:29  EN-SK   posture postoj
23:30  EN-SK   to stick sth. out vystrčiť n-čo
23:30  EN-SK   to stick sth. out vysunúť n-čo
23:30  EN-SK   to bite sb. pohryznúť n-ho
23:30  EN-SK   to cut sth. off odstrihnúť n-čo
23:30  EN-SK   crude oil (surová) ropa
23:30  EN-SK   crude oil surová nafta
23:34  DE-SK   jdn./etw. schmähen haniť n-ho/ n-čo
23:34  DE-SK   etw. begründen odôvodniť n-čo