Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 31. Juli 2021

01:37  pflanzentoxisch phytotoxic
03:23  Renovierungsvorhaben renovation project
03:24  Renovierungsprojekt renovation project
03:25  sich eine anstecken to light up
03:25  sich wie der große Zampano aufspielen to act the big shot
04:52  jdn. verpetzen to squeal on sb.
07:06  Schweizer Arbeitgeberpräsident President of the Swiss Employers Confederation
08:49  Eismodell ice model
09:21  metzgern to butcher
09:45  selbstbeschreibend self-describing
09:46  Pandemiewelle pandemic wave
09:46  aufblühen to perk up
09:47  Abschluss closing
09:48  Meereismodell sea ice model
09:48  Heideökosystem heathland ecosystem
09:49  Nährstoffmangel nutrient limitation
09:49  Budgetmodell budget model
09:49  Schlammbildung sludge formation
09:54  Zahnlückenstand dental spacing
11:49  Zygotosporangium zygotosporangium
11:49  Rhizodeposition rhizodeposition
13:17  Ökosystemmodell ecosystem model
13:25  Zygotospore zygotospore
13:25  Landbiosphäre terrestrial biosphere
13:26  terrestrische Biosphäre terrestrial biosphere
15:55  Petasos petasos
15:56  Stichidium stichidium
15:56  Confervenfäden protonema
16:44  vom Stamme Nimm sein to be out for what one can get
17:42  Datenbearbeitung data manipulation
17:44  stan
18:33  Liftachse lift axis
21:23  voller Bewunderung in admiration

Weitere Sprachen

00:01  DE-SK   Vatikanische Währung vatikánska mena
00:02  DE-SK   Kaftan kaftan
00:09  DE-SK   männlich mužný
01:54  DE-SK   unlauter nekalý
02:01  DE-SK   Qualm čmud
02:03  DE-SK   Lärm huriavk
02:09  EN-ES   orange juice zumo de naranja
08:12  EN-SK   banded mongoose mangusta pásavá
08:14  DE-SK   etwas (gegen etw. ) einwenden namietnuť niečo (proti n-čomu)
08:31  DE-RO   hämatophag hematofag
08:31  DE-RO   Einschreibegebühr taxă de înscriere
08:31  DE-RO   Kameltreiber conducător de cămile
08:31  DE-RO   Hausverwaltung administrația clădirii
08:31  DE-RO   U-Bahn-Fahrkarte bilet de metrou
08:32  DE-RO   Golfspieler jucător de golf
08:32  DE-RO   Golferin jucătoare de golf
08:32  DE-RO   Golfspielerin jucătoare de golf
08:32  DE-RO   jdm. etw. fortnehmen a lua cuiva ceva
08:32  DE-RO   Konfektionsgröße mărimea hainelor
08:32  DE-RO   Kragenweite circumferința gulerului
08:33  DE-RO   Spinnaker spinaker
08:33  DE-RO   Schluckreflex reflex de înghițire
08:33  DE-RO   Kleidergröße mărimea hainelor
08:33  DE-RO   Waldheger pădurar
08:34  DE-RO   Mir juckt die Hand. Mă mănâncă palma.
08:35  DE-RO   Schrotkugel peletă
08:36  DE-RO   Einlagensicherung garanție a depozitului
08:37  DE-RO   Signalstoff mesager
08:38  DE-RO   Verwahrentgelt taxă de custodie
08:38  DE-RO   Kriechzahl coeficient de fluaj
08:38  DE-RO   Hoher Rittersporn nemțișor
08:38  DE-RO   Große Sterndolde ștevie de munte
08:38  DE-RO   Holzkopf cap pătrat
08:38  DE-RO   Mach die Augen auf! Cască ochii!
08:39  DE-RO   Baratterie baraterie
08:40  DE-RO   Anspruch veleitate
08:41  DE-RO   richtungweisend novator
08:42  DE-RO   Lockerheit relaxare
08:42  DE-RO   Lockerheit libertinaj
08:42  DE-RO   Lockerheit destindere
08:43  DE-RO   rappeln a clămpăni
08:43  DE-RO   rappeln a zornăi
09:55  DE-RO   Muldenkipper autobasculantă
09:55  DE-RO   jdm. zuraten a recomanda cuiva
09:55  DE-RO   querlesen a citi pe diagonală
09:55  DE-RO   theophor teoforic
09:55  DE-RO   Volksrepublik Polen Republica Populară Polonă
11:04  DE-RU   Planck-Zeit планковское время
11:05  DE-RU   Faraday-Konstante постоянная Фарадея
11:05  DE-RU   Feinstrukturkonstante постоянная тонкой структуры
11:36  DE-RO   jdn. reinlegen a trage pe cineva pe sfoară
11:37  DE-RO   Es geht das Gerücht (um), dass ... Se zvonește că ...
12:11  EN-FR   alchemy alchimie
12:43  DE-RU   Produkthaftungsgesetz закон об ответственности за качество выпускаемой продукции
12:48  DE-RU   Datenerfassung регистрация данных
15:23  DE-SK   Hirschlausfliege kuklorodka jelenia
15:23  DE-SK   Kollimator kolimátor
15:27  DE-SK   Grenzgänger pendler
15:27  DE-SK   Grenzgänger cezhraničný pracovník
15:27  DE-SK   Kuhantilope byvolec stepný
15:27  DE-SK   Buntbock byvolec pestrý
15:28  DE-SK   Aktionsfähigkeit akcieschopnosť
15:28  DE-SK   aktionsfähig akcieschopný
15:28  DE-SK   Druck- tlakový
17:57  DE-SK   Einwickelpapier baliaci papier
18:12  DE-RO   Gemeiner Holzbock căpușă comună
18:13  DE-RO   Kronstädter brașovean
18:26  DE-SK   Unebenheit nerovnosť
18:26  DE-SK   Aktiv aktívum
18:26  DE-SK   Passiv pasívum
18:39  EN-SK   prehistory pravek
19:48  DE-RO   Handballnationalmannschaft echipă națională de handbal
20:18  DE-NO   völlig verrückt klin kokos
21:01  DE-FR   (sich ) umschulen (lassen) se recycler
21:15  DE-FR   Beweihräucherer thuriféraire
21:17  DE-FR   neben sich stehen être désorienté
21:28  EN-SK   to screw sth. up pobabrať n-čo
21:29  EN-SK   to screw sth. up poondiať n-čo
21:29  EN-SK   to cast a spell on sb. zakliať n-ho
21:30  EN-SK   to perform magic tricks kúzliť
21:31  EN-SK   to do conjuring tricks kúzliť
21:31  EN-SK   to perform magic tricks predvádzať kúzelnícke triky
21:32  EN-SK   to do conjuring tricks predvádzať kúzelnícke triky
21:32  EN-SK   magic trick kúzelnícky trik
21:32  EN-SK   conjuring trick kúzelnícky trik
21:33  EN-SK   triumph víťazstvo
21:33  EN-SK   triumph (veľký) úspech
21:33  EN-SK   triumphal triumfálny
21:33  EN-SK   triumphal víťazoslávny
21:34  EN-SK   to pay sb. a visit navštíviť n-ho
21:34  EN-SK   to pay a visit to sb. navštíviť n-ho
21:34  EN-SK   in triumph víťazoslávne
21:34  EN-SK   in triumph triumfálne
21:34  EN-SK   solo sólo
21:35  EN-SK   to flush (sth.) spláknuť (n-čo)
21:35  EN-SK   to flush (sth.) splachovať (n-čo)
21:35  EN-SK   to flush (sth.) splakovať (n-čo)
21:35  EN-SK   flush spláchnutie
21:35  EN-SK   flush spláknutie
21:36  EN-SK   toilet flushing system splachovací systém záchoda
21:36  EN-SK   flushing system splachovanie
21:36  EN-SK   flushing system splakovanie
21:36  EN-SK   flushing splachovanie
21:37  EN-SK   flushing splakovanie
21:37  EN-SK   flusher splachovač
21:37  EN-SK   Well, well! Pozrime sa!
21:37  EN-SK   Well, well! To sú veci!
21:39  EN-SK   clumsy fellow drevo
21:39  EN-SK   clumsy fellow nemehlo
21:39  EN-SK   to carry coals to Newcastle nosiť drevo do lesa
21:41  EN-SK   to carry coals to Newcastle voziť drevo do lesa
21:41  EN-SK   to carry coals to Newcastle nosiť drevo do hory
21:41  EN-SK   to carry coals to Newcastle voziť drevo do hory
23:28  EN-SK   offhand ľahostajný
23:30  EN-SK   Palaeolithic Age paleolit
23:30  EN-SK   Paleolithic Age paleolit
23:30  EN-SK   Palaeolithic paleolitický
23:30  EN-SK   Paleolithic paleolitický