Logo Hemetsberger Paul
Web Development

Ing. Paul Hemetsberger

Paul Hemetsberger IT-Dienstleistungen
Erdbergstraße 10/55, 1030 Wien
phone: +43-699-19437670 | mail: pauldict.cc
UID: ATU60374017

Wörterbuch-Projekt dict.cc
Geprüfte Übersetzungen am 13. April 2020

00:19  Datenübertragbarkeit data portability
01:33  Eindämmungsmaßnahme containment measure
01:34  Neckerei josh
01:35  Südfinnland southern Finland
02:35  Standarddatenschutzklauseln standard data protection clauses
02:40  Putzwasser cleaning water
05:13  Wolgarepublik Volga Republic
06:22  Datenschutzvorkehrungen data protection policies
06:24  Naturdenkmalschild natural monument sign
06:26  Adhäsionsverfahren adhesion procedure
06:53  Eintopf boil-up
08:24  Spanisches Rotbraunes Wiesenvögelchen Spanish heath (butterfly)
08:25  Wald-Wiesenvögelein scarce heath (butterfly)
08:47  in Umlauf setzen to float
09:53  in der gesamten bisherigen Geschichte in all the annals of recorded history
09:53  an diesem Punkt in der Geschichte at this point in the story
09:53  in Reinform in the pure form
09:54  in (die) Gegenrichtung in the opposite direction
09:54  in Sachen in the matter of
09:54  in Richtung in the direction of
09:54  in freier Wildbahn in the wild
09:55  in der Fortsetzung in the sequel
09:55  in der Folgezeit in the sequel
09:55  in der Nachbarschaft in the vicinity
09:55  in (den) roten Zahlen in the red
09:56  Wiesenlabkraut / Wiesen-Labkraut hedge bedstraw
09:57  Zeugenbeeinflussung witness tampering
09:58  Brandwache fire station
09:59  Töffgruppe group of motocyclists
10:00  gutbürgerlich solid middle class
10:01  geschäftstüchtig shrewd
10:02  hinterlistig shrewd
10:15  Rollsaum rolled hem
12:21  roter Kater ginger tom (cat)
12:56  Baumarkt property market
12:56  Baumarkt building supplies store
12:59  Kriech-Weide / Kriechweide creeping willow
13:00  Geschmacksmuster Geschmacksmuster
13:03  Widerspruchsrecht right to object
13:04  Strukturmaßnahme structural measure
13:12  oldschool old-school
13:17  Dünen-Kriech-Weide / Dünenkriechweide creeping willow
13:17  Dünen-Weide / Dünenweide creeping willow
15:12  Verfahrensverzeichnis procedure directory
15:13  Standardmaß standard measure
16:42  Ausfällen precipitation
16:42  Ausflockung precipitation
16:51  in jds. Gewand in the cloak of sb.
16:52  Zahnversicherung dental insurance
17:25  Ergänzungsmaßnahmen complementary measures
17:25  ergänzende Maßnahmen complementary measures
18:09  Kletten-Labkraut stickwilly / stick-willy
18:09  Mauer-Labkraut tiny bedstraw
18:19  minderheitlich minoritarian
18:31  Arbeitslosenwelle wave of unemployed (workers / people)
18:45  Hilfsmaßnahmen support measures
18:45  Stützungsmaßnahmen support measures
18:50  Regenfahne wisp of rain
18:50  Regenwand curtain of rain
18:53  Notmaßnahmen emergency measures
19:58  triadisch triadically
20:10  Emittentin issuer
20:10  Grubengebäude mine
20:11  Störung der Geschäftsgrundlage interference with the basis of the transaction
20:35  Schöne Ostern! Have a nice Easter!
22:22  Verwechslungsgefahr likelihood of confusion
22:39  Bluff kidology
22:40  motivisch motivically
22:41  Mauer-Labkraut small goosegrass
22:51  elektronischer Geschäftsverkehr electronic commerce
23:16  offene Handelsgesellschaft open trading company
23:40  geringgeschätzt disdained
23:48  Wirtschaftsmaßnahmen economic measures
23:49  wirtschaftliche Maßnahmen economic measures
23:49  ökonomische Maßnahmen economic measures
23:50  wirtschaftspolitische Maßnahmen economic measures
23:51  wirtschaftspolitische Maßnahmen economic policy measures

Weitere Sprachen

00:19  DE-FR   Handwagen voiture à bras (à quatre roues)
00:20  DE-FR   Zollerleichterung allègement douanier
00:20  DE-FR   Schuldenerlass allègement de la dette
00:21  DE-FR   umherziehend ambulant
00:25  EN-ES   distinct distinto
00:32  DE-SV   Gewöhnlicher Flachbärlapp plattlummer
01:30  DE-IS   Prüfungsplan endurskoðunaráætlun
01:30  DE-IS   Auditprogramm endurskoðunarfyrirmæli
01:30  DE-IS   Prüfungsprogramm endurskoðunarfyrirmæli
01:30  EN-HR   exhumation ekshumacija
01:30  DE-IS   Wirtschaftsprüfungsgesellschaft endurskoðunarfyrirtæki
01:31  DE-IS   Wirtschaftsprüfungsfirma endurskoðunarfyrirtæki
01:31  EN-HR   manganese mangan
01:31  DE-IS   Revisionsfirma endurskoðunarfyrirtæki
01:31  DE-IS   Steuerberatungsfirma endurskoðunarfyrirtæki
01:31  DE-IS   Wirtschaftsprüfungsunternehmen endurskoðunarfyrirtæki
01:31  EN-HR   vanadium vanadij
01:31  EN-HR   radium radij
01:32  EN-HR   francium francij
01:32  EN-HR   radon radon
01:32  DE-IS   Prüfungsinformationen endurskoðunargögn
01:32  DE-IS   Prüfungshandbuch endurskoðunarhandbók
01:32  DE-IS   Prüfungsbericht endurskoðunarskýrsla
01:32  DE-IS   Prüfprotokoll endurskoðunarslóð
01:32  EN-HR   krypton kripton
01:33  DE-IS   Bilanzprüfungsvorschriften endurskoðunarstaðlar
01:33  EN-HR   scandium skandij
01:33  DE-IS   Prüfungsvorschriften endurskoðunarstaðlar
01:33  EN-HR   chromium krom
01:33  DE-IS   Prüfungszeitraum endurskoðunartímabil
01:33  DE-IS   Stichprobenerhebung endurskoðunarúrtak
01:34  DE-IS   Zwischenprüfung endurskoðun framkvæmd innan reikningsárs
01:35  DE-IS   Anlagevermögen fastafjármunir
01:35  DE-IS   Immobiliensteuer fasteignaskattur
01:35  DE-IS   Grundbesitz fasteignir
01:36  DE-IS   Grundeigentum fasteignir
01:36  DE-IS   fester Zins fastir vextir
01:36  DE-IS   Fixkosten fastur kostnaður
01:37  DE-IS   Sachanlagen fastafjármunir
01:37  DE-IS   Investitionsgüter fastafjármunir
01:37  DE-IS   Reiseausgaben ferðakostnaður
01:37  DA-EN   ordnet liste ordered list
01:37  DE-IS   Reisespesen ferðakostnaður
01:38  DE-IS   Reisekosten ferðakostnaður
01:38  DE-IS   Anlagegüter fastafjármunir
01:40  DE-IS   Großereignis stórviðburður
01:41  DE-IS   Der Bus fährt mehrere abgelegene Dörfer an. Rútan hefur viðkomu í nokkrum afskekktum þorpum.
01:41  EN-IS   Aegir Ægir
01:41  EN-IS   proper punishment ærleg ráðning
01:41  DE-IS   sich (nicht) mit etw. anfreunden können að geta (ekki) tileinkað sér e-ð
01:41  EN-IS   livid ær
01:42  DE-IS   etw. anführen að fara fyrir e-u
01:42  EN-IS   socket fals
01:42  DE-IS   sich etw. aneignen að gera e-ð að sínu
01:43  DE-IS   etw. nicht aufhaben að hafa e-ð ekki á höfðinu
01:43  DE-IS   andauern að vara áfram
01:43  DE-IS   etw. andrehen að kveikja á e-u
01:44  DE-IS   anfahren að hafa viðkomu
01:45  DE-IS   etw. anfahren að keyra e-ð út
01:52  EN-IS   productivity framleiðni
01:53  EN-IS   sick day veikindadagur
01:53  EN-IS   routine rútína
01:53  EN-IS   (job) interview starfsviðtal
01:53  EN-IS   mariculture sjókvíaeldi
01:53  EN-IS   card holder korthafi
01:54  EN-IS   at one's pleasure að vild
01:56  EN-IS   inflamed æstur
01:56  EN-IS   fervent æstur
01:57  EN-IS   fullest extent æsar
01:57  EN-IS   raging ær
01:57  EN-IS   to call out að æpa upp yfir sig
01:58  EN-IS   chilled through gegnum kaldur
01:58  EN-IS   to resolve to do sth. að ætla sér (að gera) e-ð
01:58  EN-IS   aroused æstur
01:59  EN-IS   ocean ægir
01:59  EN-IS   Ægir Ægir
01:59  EN-IS   jibe-guard stuðhaldari
01:59  EN-IS   to expect sth. of sb. að ætlast til e-s af e-m
02:00  EN-IS   it is expected til þess er ætlast
02:00  EN-IS   counterpart mótaðili
02:00  EN-IS   hatchery klakstöð
02:00  EN-IS   to befall (sb.) að henda (e-n)
02:00  EN-IS   utility nytja-
02:00  EN-IS   cabal leyniklíka
02:01  EN-IS   valuation virðing
02:01  EN-IS   terrain yfirborð landsvæðis
02:01  EN-IS   tuber hnjóskur
02:03  EN-IS   My family comes from the South. Ég er ættaður af Suðurlandi.
02:05  EN-IS   to burst into sth. að ryðjast inn í e-ð
02:08  EN-IS   He burst into the room. Hann ruddist inn í herbergið.
02:08  EN-IS   to burst through að brjótast í gegn
02:09  EN-IS   burst of heavy rain rigningardemba
02:20  EN-FR   justice of the peace juge de paix
02:28  DE-NL   Höchstkapazität maximumcapaciteit
02:28  DE-NL   umgekehrte Richtung omgekeerde richting
02:28  DE-NL   Kanufahrt kanotocht
02:30  DE-FR   Arbeitserleichterung allègement du travail
02:30  DE-FR   Was für eine Erleichterung! Quel soulagement !
06:05  EN-FR   film badge dosimeter dosiphot
06:06  EN-FR   dosimetry laboratory laboratoire de dosimétrie
06:06  EN-FR   transfer canal canal de transfert
06:06  EN-FR   A-bomb bombe A
06:07  EN-FR   super-critical water-cooled reactor réacteur refroidi à l'eau supercritique
06:07  EN-FR   compiler rédacteur
06:18  DE-PL   Auflauf zbiegowisko
06:26  DE-RO   Waldhonig miere de pădure
06:31  DE-RO   in Worte kleiden a îmbrăca în cuvinte
07:29  DE-RO   Tannenhonig miere de brad
07:30  DE-RO   Rapshonig miere de rapiță
07:30  DE-RO   Löwenzahnhonig miere de păpădie
07:32  DE-RO   Akazienhonig miere de salcâm
07:33  DE-RO   das Licht am Ende des Tunnels sehen a vedea lumina de la capătul tunelului
07:43  DE-RO   Schokoriegel baton de ciocolată
07:43  DE-RO   gebackene Bohnen fasole scăzută
07:44  DE-RO   Weizenkeime germeni de grâu
07:44  DE-RO   Müsliriegel baton de müsli
07:44  DE-RO   Zwetschgenkuchen plăcintă cu prune
07:44  DE-RO   Karamellpudding budincă de caramel
07:45  DE-RO   Bundesgesundheitsministerium Ministerul Federal al Sănătății
07:46  DE-RO   Muffin mufin
07:46  DE-RO   Gummibärchen ursuleț de jeleu
07:48  DE-RO   Tierhaltung creșterea animalelor
07:50  DE-RO   Vogelgesang cântecul păsărilor
08:19  DE-RO   Kuriosität curiozitate
08:19  DE-RO   Kuriositäten curiozități
08:20  DE-RO   Kuriosität ciudățenie
08:20  DE-RO   Kuriositäten ciudățenii
08:22  DE-RO   Edelkastanienhonig miere de castan (comestibil)
08:28  DE-RO   ausstechen a decupa
08:29  DE-RO   köcheln lassen a fierbe la foc mic
08:35  DE-RO   Karwoche Săptămâna Patimilor
08:36  DE-RO   anbraten a căli
08:38  DE-RO   inflationsbereinigt ajustat la rata inflației
08:39  DE-RO   Tagesanbruch zorii zilei
09:13  DE-IS   Arbeitspflicht vinnuskylda
09:13  DE-IS   ausländische Rentenwerte erlend skuldabréf
09:14  DE-IS   eine Unterlage fälschen að falsa skjal
09:14  DE-IS   eine Urkunde fälschen að falsa skjal
09:35  DE-RO   Umweltverschmutzung poluarea mediului înconjurător
09:54  DE-RO   Rebensaft vin
10:01  BG-DE   минимален брой удари Par
10:01  BG-DE   представям се добре gut abschneiden
10:01  BG-DE   никнат (ми) зъби zahnen
10:02  BG-DE   удрям някого в задника jdm. in den Arsch treten
10:02  BG-DE   на една ръка разстояние etw. sofort greifbar haben
10:02  BG-DE   вадя ausräumen
10:02  BG-DE   твърдя нщ. etw. vorgeben
10:03  BG-DE   защита на климата Klimaschutz
10:03  BG-DE   хартиен самолет Papierflieger
10:03  BG-DE   защита на данните Datenschutz
10:03  BG-DE   недоволство Verdrossenheit
10:03  BG-DE   политическа апатия Politikverdrossenheit
10:03  BG-DE   политическо недоволство Politikverdrossenheit
10:04  BG-DE   постепенно Schritt für Schritt
10:04  BG-DE   кипвам aufbrausen
10:10  BG-DE   боря се ringen
10:15  DE-FR   öffentliches Leben vie publique
10:18  EN-ES   stride zancada
10:22  DE-FR   Vollzugslockerung allègement de la peine
10:29  DE-PT   chiral quiral
10:29  DE-PT   Chiralität quiralidade
10:30  DE-PT   Ionisierung ionização
10:30  DE-PT   Königswasser água régia
10:30  DE-PT   Veresterung esterificação
10:30  DE-PT   Schwefelwasserstoff sulfeto de hidrogênio
10:32  DE-PT   Anweisung ordem
10:32  DE-PT   ablehnend declinatório
10:32  DE-PT   zermürbend desgastante
10:33  DE-PT   etw. entwirren desemaranhar algo
10:34  DE-IS   (etw.) angeln að veiða (e-ð)
10:34  DE-PT   Garderobe bengaleiro
10:34  DE-PT   jdn./etw. wertschätzen estimar alguém/algo
10:36  CS-DE   kromě k-o/č-o abgesehen von jdm./etw.
10:39  CS-DE   perlivý mit Kohlensäure
11:04  EN-FR   spark étincelle
11:05  EN-FR   coolant caloporteur
11:12  DE-ES   Freischaltung activación
11:45  DE-IS   (jdn./etw.) anhalten að stoppa (e-n/e-ð)
11:45  DE-IS   (jdn./etw.) anhalten að stöðva (e-n/e-ð)
12:04  DE-SV   Pups mök
12:05  DE-FR   Durchführung accomplissement
12:06  DE-FR   Aufkauf accaparement
12:07  DE-IT   sich heiser schreien sgolarsi
12:08  DE-IT   aufschreien lanciare un urlo
12:08  DE-IT   aufschreien lanciare un grido
12:08  DE-IT   einen Schrei ausstoßen lanciare un urlo
12:09  DE-IT   einen Schrei ausstoßen lanciare un grido
12:12  DE-RO   Berufskolleg colegiu profesional
12:13  DE-RO   Berufskolleg colegiu tehnic
12:21  EN-FR   investing placement
12:50  DE-IS   etw. (an etw. ) anhängen að tengja e-ð (við e-ð)
13:08  DE-RO   Schwarzwälder Kirschtorte tort Pădurea Neagră
13:09  DE-RO   alt bătrânesc
13:09  DE-RO   alt bătrânesc
13:09  DE-RO   onkologisch oncologic
13:09  DE-HR   Oliven ulike
13:10  DE-RO   Osterbrot pască
13:10  DE-HR   irgendwas nešto
13:13  DE-HR   Rücken leđa
13:13  DE-RO   Eichel ghindă
13:14  BG-DE   преден двор Vorgarten
13:15  BG-DE   потеглям aufbrechen
13:21  DE-FR   Immunantwort réponse immunitaire
13:23  BG-DE   нагоре rauf
13:26  BG-DE   сноп Bund
13:28  DE-FR   Schlittenhund chien d'attelage
13:29  DE-FR   Schlittenhund chien de traîneau
13:29  BG-DE   време за запарване Ziehzeit
13:41  DE-RO   Sonnenuntergang apusul soarelui
14:01  DE-SV   Philharmonie filharmoni
14:10  DE-RO   Karpfen crap
14:12  EN-IT   polymerase chain reaction reazione a catena della polimerasi
14:12  DE-RO   Geschenkemonat luna cadourilor
14:17  DE-FR   jdn. zu jdm./etw. bringen mener qn. à qn./qc.
14:25  DE-RO   Hauptmerkmal principala caracteristică
14:51  EN-IS   audit plan endurskoðunaráætlun
14:58  EN-IS   fixed cost fastur kostnaður
14:58  EN-IS   fixed interest fastir vextir
14:58  EN-IS   real estate fasteignir
14:58  EN-IS   fixed assets fastafjármunir
14:58  EN-IS   capital goods fastafjármunir
14:58  EN-IS   foreign bonds erlend skuldabréf
14:58  EN-IS   interim audit endurskoðun framkvæmd innan reikningsárs
14:58  EN-IS   audit sampling endurskoðunarúrtak
14:58  EN-IS   audit period endurskoðunartímabil
14:58  EN-IS   auditing standards endurskoðunarstaðlar
14:59  EN-IS   audit trail endurskoðunarslóð
14:59  EN-IS   auditor's report endurskoðunarskýrsla
14:59  EN-IS   audit report endurskoðunarskýrsla
14:59  EN-IS   audit manual endurskoðunarhandbók
14:59  EN-IS   audit evidence endurskoðunargögn
14:59  EN-IS   audit firm endurskoðunarfyrirtæki
14:59  EN-IS   accounting firm endurskoðunarfyrirtæki
14:59  EN-IS   audit program endurskoðunarfyrirmæli
14:59  EN-IS   audit programme endurskoðunarfyrirmæli
15:02  DE-SV   Philharmoniker filharmoniker
15:02  DE-SV   Philharmonikerin filharmoniker
16:10  DE-IS   für eine kurze Zeit í bráð
16:11  DE-IS   etw. anheizen að kynda e-ð
16:11  DE-IS   Ambulanzflug sjúkraflug
16:11  DE-IS   finanzieller Verlust fjártjón
16:12  DE-IS   Temperatursinn hitaskyn
16:12  DE-IS   Gehörsinn heyrnarskyn
16:12  DE-SV   Braunkäse mesost
16:12  DE-IS   stark schwankend sveiflukenndur
16:12  DE-IS   Muskelschmerz vöðvaverkur
16:13  DE-IS   komplett außer Atem lafmóður
16:15  DE-IS   schlurfen að lufsast
16:16  DE-IS   anhalten að vera viðvarandi
16:16  DE-IS   jdm. etw. anheften að festa e-ð á e-n
16:16  DE-IS   etw. (mit etw.) anheften að festa e-ð (með e-u)
16:17  DE-IS   jdn./etw. angucken að kíkja á e-n/e-ð
16:17  DE-RO   gegenstandslos abstract
16:18  DE-PT   Gemeinsamkeit afinidade
16:24  DE-IS   sich über jdn. lustig machen að spotta e-n
16:24  DE-IS   jdn. bloßstellen að spotta e-n
16:24  DE-IS   (an etw. ) ankleben að loða við (e-ð)
16:24  DE-IS   etw. (an etw. / ) ankleben að líma e-ð á (e-ð)
16:25  DE-IS   (sich ) etw. anhören að hlusta á e-ð
16:25  DE-IS   (jdm.) etw. angeben að gefa (e-m) (upp) e-ð
16:25  DE-IS   (mit etw.) angeben að grobba (sig) (af e-u)
16:25  DE-IS   (mit etw.) angeben að monta sig (af e-u)
16:25  DE-IS   (jdm.) etw. angeben að skýra (e-m) frá e-u
16:26  DE-IS   Manöver herbragð
16:27  DE-IS   jdn. ankleiden að færa e-n í föt
16:27  DE-IS   jdn./sich ankleiden að klæða e-n/sig
16:27  DE-IS   etw. angeben að gefa e-ð
16:29  DE-IS   an etw. anklopfen að bukka e-ð
16:29  DE-IS   angehen að kvikna á
16:29  DE-IS   (etw.) angeln að dorga (e-ð)
16:29  DE-IS   (sich ) jdn. angeln að krækja í e-n
16:29  DE-IS   sich etw. angewöhnen að venja sig á e-ð
16:30  DE-IS   jdn./etw. angreifen að ráðast á e-n/e-ð
16:30  DE-IS   jdn./etw. angreifen að skaða e-n/e-ð
16:30  DE-IS   sich an etw. angleichen að laga sig að e-u
16:30  DE-IS   etw. anhaben að vera í e-u
16:30  DE-IS   etw. anhaben að klæðast e-u
16:30  DE-IS   etw. (an etw. ) anhängen að hengja e-ð aftan í (e-ð)
16:31  DE-IS   etw. anhäufen að raka e-u saman
16:31  DE-IS   etw. anhäufen að safna e-u (saman)
16:31  DE-IS   sich (in etw. ) anhäufen að safnast upp (í e-u)
16:31  DE-IS   etw. anhäufen að hrúga e-u saman
16:31  DE-IS   an etw. anheften að festa við e-ð
16:31  DE-IS   (sich ) etw. anhören að hlýða á e-ð
16:31  DE-IS   jdn. anhören að hlusta á e-n
16:31  DE-IS   jdm. etw. anhören að heyra e-ð á e-m
16:32  DE-IS   an etw. ankommen að ná á e-ð
16:32  DE-IS   etw. ankreuzen að merkja við e-ð
16:32  DE-IS   etw. ankreuzen að krossa við e-ð
16:32  DE-IS   an etw. anklopfen að banka á e-ð
16:32  DE-IS   etw. an etw. anknüpfen að hnýta e-ð við e-ð
16:32  DE-IS   an etw. anknüpfen að taka aftur upp e-ð
16:32  DE-IS   sich etw. angeln að næla sér í e-ð
16:33  DE-IS   mit etw. angeben að hreykja sér af e-u
16:33  DE-IS   sich (in etw. ) anhäufen að safnast fyrir (í e-u)
16:33  DE-IS   ankurbeln að starta e-u
16:34  DE-IS   jdn. anklagen að kæra e-n
16:34  DE-IS   jdn. (wegen etw.) anklagen að ákæra jdn. (fyrir e-ð)
16:51  DE-IS   völlig außer Atem sein að vera lafmóður
17:38  CS-DE   náboženský religiös
17:39  DE-IT   Dyspnoe dispnea
17:41  DE-PT   Energiebilanz balanço energético
17:42  DE-PT   Kraft-Wärme-Kopplung cogeração
17:46  DE-ES   aerob aerobio
17:48  DE-ES   Einzeller organismo unicelular
17:49  DE-ES   Unbequemlichkeit incomodo
17:54  DE-FR   Gang couloir
17:57  DA-EN   mandel tonsil
17:58  DE-RO   eigenhändige Unterschrift semnătură olografă
17:58  DE-RO   Vasallenstaat stat vasal
17:59  DE-RO   von sich aus de la sine
17:59  DE-RO   von sich aus spontan
17:59  DE-RO   durch die Beine spielen a trimite mingea printre picioare
18:05  DE-LA   einsalben inungere
18:05  DE-LA   einreiben inungere
18:05  DE-LA   bestreichen inungere
18:09  DE-LA    abaculus
18:19  DE-FR   Eskimo- esquimau
18:31  DE-RO   Futurismus futurism
18:32  DE-RO   Suprematismus suprematism
18:32  DE-RO   Konstruktivismus constructivism
18:33  DE-RO   Makkabäer macabei
18:33  EN-ES   uncomfortable incómodo
18:33  DE-RO   Energie tanken a (se) alimenta cu energie
18:34  EN-ES   aerobic aerobio
18:35  DE-RO   weiterbestehen a continua să existe
18:38  DE-FR   Gefahrlosigkeit innocuité
18:38  DE-FR   eskimoisch esquimau
18:38  DE-FR   Eskimorolle esquimautage
18:39  DE-PT   Naivling inocente
18:42  DE-ES   Räuspern carraspeo
18:43  DE-ES   Totipotenz totipotencia
18:43  DE-RO   vollständig deplin
18:44  DE-ES   unbewohnt yermo
18:45  DE-RO   Trubel hărmălaie
18:45  DE-RO   etw. rühren a amesteca (în) ceva
18:45  DE-RO   kippen a se răsturna
18:45  EN-ES   totipotence totipotencia
18:46  EN-ES   ridiculousness ridiculez
18:46  EN-ES   uninhabited yermo
18:48  EN-PT   illiteracy analfabetismo
18:49  EN-PT   serology sorologia
18:49  EN-PT   oncology oncologia
18:49  EN-PT   large-eared pika pika-de-orelhas-largas
18:50  EN-PT   aardvark porco-formigueiro
18:50  EN-PT   personal pronoun pronome pessoal
18:50  EN-PT   clouded moray moreia-estrelada
18:50  EN-PT   dermatology dermatologia
18:50  EN-PT   genealogy genealogia
18:51  EN-PT   cytopathology citopatologia
18:51  EN-PT   crocodile gecko osga-moura
18:52  EN-PT   helminthology helmintologia
18:52  EN-PT   isolationism isolacionismo
18:52  EN-PT   human biology biologia humana
18:52  EN-PT   biotechnology biotecnologia
18:52  EN-PT   scrub hare lebre-de-nuca-dourada
18:53  EN-PT   cytology citologia
18:53  EN-PT   Siberian tiger tigre-siberiano
18:53  EN-PT   hepatology hepatologia
18:53  EN-PT   glaciology glaciologia
18:54  EN-RO   to place a pune
18:54  EN-PT   Japanese hare lebre-japonesa
18:54  EN-RO   crap căcat
18:55  EN-PT   cell biology biologia celular
18:55  EN-PT   malacology malacologia
18:55  EN-PT   toxinology toxinologia
18:55  EN-PT   herpetology herpetologia
18:56  EN-PT   epidemiology epidemiologia
18:56  EN-PT   Iberian hare lebre-de-Granada
18:56  EN-PT   brown bear urso-pardo
18:56  EN-PT   jararaca jararaca-da-mata
18:56  EN-PT   possessive pronoun pronome possessivo
18:57  EN-PT   viola viola (de arco)
18:57  EN-PT   demonstrative pronoun pronome demonstrativo
18:58  EN-PT   American desert hare lebre-da-Califórnia
18:58  EN-PT   Granada hare lebre-de-Granada
18:58  EN-PT   white jack lebre-de-cauda-branca
18:58  EN-PT   garden warbler felosa-das-figueiras
18:59  EN-PT   indefinite pronoun pronome indefinido
18:59  EN-PT   Tasmanian devil diabo-da-tasmânia
18:59  EN-PT   rheumatology reumatologia
18:59  EN-PT   Mediterranean chameleon camaleão-comum
18:59  EN-PT   meteorology meteorologia
19:00  EN-PT   American desert hare lebre-de-cauda-negra
19:00  EN-PT   Anglicism anglicismo
19:00  EN-PT   European toad sapo-comum
19:01  EN-PT   Iberian hare lebre-ibérica
19:01  EN-PT   analphabetism analfabetismo
19:01  EN-PT   Korean hare lebre-coreana
19:01  EN-PT   (common) water boa sucurijuba
19:01  EN-PT   common chameleon camaleão-comum
19:02  EN-PT   criminology criminologia
19:02  EN-PT   alpinism alpinismo
19:02  EN-PT   alcoholism alcoolismo
19:02  EN-PT   bryology briologia
19:02  EN-PT   abolitionism abolicionismo
19:03  EN-PT   relative pronoun pronome relativo
19:03  EN-PT   crested lark cotovia-de-poupa
19:03  EN-PT   anachronism anacronismo
19:03  EN-PT   endocrinology endocrinologia
19:04  EN-PT   Amphion Anfião
19:04  EN-PT   Granada hare lebre-ibérica
19:04  EN-PT   aardwolf urso-formigueiro
19:05  EN-PT   serology serologia
19:05  EN-PT   prairie hare lebre-de-cauda-branca
19:05  EN-PT   black-tailed jackrabbit lebre-de-cauda-negra
19:05  EN-PT   antagonism antagonismo
19:06  EN-PT   museology museologia
19:07  BG-DE   бойкотирам boykottieren
19:07  BG-DE   промяна в тенденцията Trendwende
19:12  DE-FI   Kellergeschoss kellarikerros
19:12  DE-FI   Untergeschoss kellarikerros
19:19  DE-FI   Vertrauensvotum luottamuslause
19:33  DE-EO   Diastema diastemo
19:33  DE-EO   (angeborene) Zahnlücke diastemo
19:33  DE-EO   Diastem diastemo
20:28  DE-IS   anlegen að leggja að
20:30  DE-IT   amüsante Szene scenetta divertente
20:33  DE-IS   etw. anlehnen að halla e-u (aftur)
20:56  DE-IS   in Wertpapierfonds anlegen að fjárfesta í verðbréfasjóði
21:10  DE-RO   punktuell punctual
21:34  BG-EN   зубрач nerd
21:38  DE-RU   hinfallen падать
21:47  EN-RU   unprecedented небывалый
21:51  DE-IS   etw. anlassen að setja e-ð í gang
21:51  DE-IS   etw. anlassen að starta e-u
22:02  EN-FI   bar chart pylväsdiagrammi
22:02  EN-FI   basement kellarikerros
22:02  EN-FI   language area kielialue
22:02  EN-FI   linguistic area kielialue
22:02  EN-FI   biogas plant biokaasulaitos
22:02  EN-FI   open-plan office avokonttori
22:03  EN-FI   energy balance energiatase
22:03  EN-FI   energetic balance energiatase
22:03  EN-FI   blast furnace masuuni
22:03  EN-FI   vote of confidence luottamuslause
22:05  DE-SV   zusammengenommen sammanlagd
22:05  DE-FR   Viruslast charge virale
22:11  DE-SV   schluderig slarvig
22:13  DE-SV   Nationalgericht nationalrätt
22:17  DE-RU   Bioverfügbarkeit биодоступность
22:21  DE-IS   Rückversicherungsprämien endurtryggingariðgjöld
22:21  DE-IS   Ausgabenabweichung eyðslufrávik
22:21  DE-IS   blau / rot anlaufen að verða blár / rauður
22:22  DE-IS   einen Hafen anlaufen að halda til hafnar
22:22  DE-IS   Hahnenschrei hanagal
22:24  DE-IS   Außenwand útveggur
22:24  DE-IS   Haarfärbung hárlitun
22:24  DE-IS   etw. aufteilen að hólfa e-ð niður
22:25  DE-IS   etw. aufteilen að hólfa e-ð í sundur
22:25  DE-IS   etw. abteilen að hólfa e-ð af
22:59  DE-RU   zudrehen завёртывать
23:01  DE-SV   schludern att hafsa
23:02  DE-RU   lauten гласить
23:03  DE-FR   Häcksler broyeur de végétaux
23:12  DE-PT   Lump pulha
23:13  DE-ES   unbestätigt no confirmado